AVG en privacybeleid

Deze procedure beschrijft op welke wijze binnen Praktijk voor Osteopathie Kruiniger voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Administratie

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email, BSN nummer en geboortedatum.

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur naar de patiënt per email. Dit wordt ingevoerd in het professionele softwarepakket van Crossuite.

Medisch dossier

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk.

Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. De patiënt verstrekt de informatie zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen.

Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. 

Intake-formulier en consultverslagen worden opgeslagen in het softwarepakket van Crossuite.

Delen met derden

Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, ed.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier

De praktijk is verplicht medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit’. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden patiënten worden nog vijftien jaar bewaard na de laatste wijziging in het dossier.

Privacy verklaring

Voor het eerste consult van uw baby/kind wordt u gevraagd een intake-formulier in te vullen, waarin u naast uw NAW-gegevens tevens de klacht en medische geschiedenis vermeld. Deze gegevens bespreken we tijdens het eerste consult en helpen bij het opstellen van het behandelplan. Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar,ed) tenzij u toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

U ontvangt na het maken van een afspraak een e-mail met de gegevens van de betreffende afspraak. U wordt daarin geattendeerd op de privacy.

Door naar de osteopaat te komen geeft u hiermee akkoord. De toestemming wordt ook in uw dossier vastgelegd. Drie dagen voorafgaand aan de afspraak ontvangt u ook nog een herinneringsmail.

Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek

Een heldere doelstelling

De Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek kent een drietal doelstellingen: het wetenschappelijk onderbouwen van het vak osteopathie en het genereren van objectieve gegevens over het effect van behandelingen en over osteopathische hypotheses. De verkregen informatie moet leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de behandelingen en meer inzicht in het totale vakgebied. De wetenschappelijke onderbouwing geschiedt door:

·      het organiseren van onderzoek
·      het verzamelen van wetenschappelijke literatuur

Het genereren van gegevens geschiedt door:

·      ontwikkeling van een hulpmiddel voor het bijhouden van behandeleffecten in de praktijk
·      het verzamelen van literatuur ter ondersteuning of verwerping van hypothesen

Een strategische aanpak

1. Het organiseren van onderzoek

·      het zelf initiëren van deugdelijk en bruikbaar onderzoek
·      het benaderen en enthousiasmeren van wetenschappers en onderzoeksinstituten voor onderzoek naar osteopathie
·      het benaderen van andere beroepsgroepen voor het doen van onderzoek
·      opleidingen vragen om studenten in het kader van hun thesis een (deel)onderzoek te laten doen

2. Verzamelen wetenschappelijke literatuur

·      opzetten en inrichten van een database met relevante literatuur
·      het eenvoudig toegankelijk maken van de literatuur voor de osteopaat

bron: www.swoo.nl

Links
SWOO